Uživatelský panel
Registrácia
Prihlásenie
košík
prázdny

Obchodné podmienky

Pri nákupe cez internetový obchod topzdravicko.sk platia nasledovné obchodné podmienky:

I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Denisa Masaryková,

P.O. Hviezdoslava 2331/62,

955 01  Topoľčany

IČO: 40365697

IČ DPH: SK1036807739

Email: topzdravicko@gmail.com

Tel.:  0948 243 377

 

II. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s „Denisa Masaryková" vystavením objednávky prostredníctvom virtuálneho obchodu topzdravicko.sk e-mailom alebo telefonicky.

2.2. Predávajúci: Denisa Masaryková, sídlo kamennej predajne: Nám. M. R. Štefánika 6, 955 01 Topoľčany (ďalej aj len ako predajca).

 

III. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

3.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu www.topzdravicko.sk

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú špecifické podmienky, ktoré nie sú zhodné so všeobecnými obchodnými podmienkami, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

3.4. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho alebo do 12 hodín po odoslaní objednávky.

3.5. Fotografie produktov, uvedené v internetovom obchode, treba považovať za ilustračné a nemusia stopercentne zodpovedať skutočnému tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny produktových fotografií a takisto aj popisu produktov. Kupujúci berie na vedomie, že objednaný produkt sa môže zložením alebo opticky líšiť od produktu prezentovaného v internetovom obchode. Rozmery, váha, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.


IV. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Ponúkame vám možnosť online nákupu z pohodlia Vášho domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka.

4.1. Registrácia - svojou registráciou na našich stránkach prehlasujete, že všetky Vami poskytnuté údaje sú pravdivé a aktuálne. Zmenu Vašich údajov nám prosím nahláste.


Nie je povolené používať svoje používateľské meno a heslo pre viac užívateľov. Nenesieme zodpovednosť za neoprávnené použitie vašich prístupových údajov treťou osobou. Ak máte podozrenie o narušení bezpečnosti, prosím, bezodkladne nás kontaktujte.

Registráciu môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom, telefonicky či pomocou kontaktného formulára.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek Vašu registráciu pozastaviť alebo zrušiť (ak máme podozrenie, že porušujete niektorú časť týchto Obchodných podmienok alebo ak vaše činy môžu viesť k ohrozeniu Vás, ostatných kupujúcich alebo nás).

4.2. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke potvrdený záväzným akceptovaním predávajúceho. Podmienkou pre naplnenie platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

4.3. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho je e-mailové alebo telefonické potvrdenie predávajúceho, označené ako "potvrdenie objednávky".

4.4. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

4.5. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si predávajúci vyhradzuje aj v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.


V. ZRUŠENIE KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Zákazník môže bez udania dôvodu zrušiť objednávku až do okamihu, pokiaľ nie je objednávka zaslaná prepravnej spoločnosti alebo Slovenskej pošte. Pokiaľ predajca nemôže objednávku zákazníka vybaviť, oznámi mu dôvod nevybavenia objednávky. Zrušenie objednávky po uzatvorení kúpnej zmluvy je možné len so súhlasom predajcu a za podmienok, ktoré si vzájomne dohodnú. Objednávku je možné zrušiť telefonicky alebo e-mailom.


VI. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

6.1. Predávajúci je povinný:

a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.


6.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

VII. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO


7.1. Kupujúci je povinný:


a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.


7.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

7.3. V prípade, ak kupujúci neprevezme svoj objednaný tovar od kuriéra či na pošte, uvedie nesprávnu alebo neúplnú adresu, čím dôjde k vráteniu zásielky späť k predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu, t.j. náklady na balné, odoslanie a vrátenie balíka a to v plnej výške do 7 dní odo dňa vrátenia balíka späť k predávajúcemu. Predávajúci vyzve kupujúceho k úhrade e-mailom či prostredníctvom sms.


VIII. DODACIE PODMIENKY


8.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov produktov a ich popisu predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.2. Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predajcu dodaný v čo najkratšom čase, spravidla do 2-7 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Z dôvodu prevádzky aj kamennej predajne sa môže stať, že objednaný tovar nie je skladom. V takom prípade je kupujúci upozornení na daný fakt a oboznámený s približným dátumom doručenia, spravidla nie však dlhším ako 14 dní. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke.

8.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.

8.4. Zloženie, charakteristika a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

8.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto určené kupujúcim v kúpnej zmluve a kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

8.6. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť zľavu na tovar alebo prípadne dodať kupujúcemu nový tovar.


IX. KÚPNA CENA

9.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou dobierky prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho.

9.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.


X. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA TOVAR

Zákazník má na možnosť úhrady ceny za tovar:


a) dobierkou.


10.1. Dobierka

Platba prebehne v mieste odovzdania tovaru prostredníctvom zmluvného kuriéra Slovenskej pošty. Ako daňový doklad o zaplatení slúži zákazníkovi potvrdenie o zaplatení od zásielkovej spoločnosti (pošta, kuriér) a faktúra.

10.02. Doručovanie do zahraničia

Pokiaľ má zákazník záujem doručiť tovar mimo územie Slovenskej republiky, poštovné a balné hradí v plnej sume, bez možnosti využitia sumy 120e doručenie hradí predavajúci. Poštovné a balné v takomto prípade je predmetom telefonickej alebo e- mailovej komunikácie.

 

XI. SPÔSOB DORUČENIA

Zákazník ma na výber z týchto spôsobov doručenia tovaru:

a) poštovou zásielkou - tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom služby Slovenskej pošty. Cena poštovného je 4,00€. Ak suma objednávky presiahne 100€, poštovné a balné hradí predávajúci.

b, poštový kuriér - tovar bude zákazníkovi doručený prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty. Cena poštovného je 4,35€. Ak suma objednávky presiahne 100€, poštovné a balné hradí predávajúci.

 

XII. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY ZA TOVAR

12.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

12.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 

XIII. VÝMENA TOVARU

13.1. V prípade potreby vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný. Výmenu tovaru je potrebné u nás vopred dohodnúť (telefonicky alebo e-mailom), tovar poslať ako listová zásielka alebo balík na našu adresu a napísať názov a počet kusov tovaru, za aký vám ho môžeme vymeniť. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Spôsob doručenia nového tovaru bude dojednaný písomne alebo telefonicky.

 

XIV. VRÁTENIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

14.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v kúpnej zmluve.

14.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru podľa všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

14.3. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou.

14.4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu nepoužitý tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

14.5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, prípadne hotovostne v sídle predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Súčasťou vrátenej sumy nie sú poplatky za dopravu tovaru.

V prípade nesplnenia podmienok uvedených v bode XIV. odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má zároveň nárok na uhradenie nákladov vzniknutých s odoslaním tovaru späť kupujúcemu. Vrátenie tovaru do 7 dní sa nevzťahuje na firmy.

Formulár pre vrátenie tovaru (vyplnený formulár nám prosím pošlite spolu s vráteným tovarom).

 

XV. ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU

Pokiaľ je kupujúcemu doručený tovar, ktorý si neobjednal, alebo došlo k chybnej zámene tovaru predávajúcim, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie tejto chyby, a to buď výmenou za správny druh tovaru, alebo opravou daňového dokladu. Podrobnosti budú dojednané vzájomnou komunikáciou kupujúceho s predávajúcim.

 

XVI. REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru kupujúcim. Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné zjavné vady a poškodenia. Pokiaľ tak neučiní, môže si uplatniť nároky plynúce z vád len ak preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho prevzatia, alebo ktoré sa vyskytli v záručnej dobe. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne písomne reklamovať u predávajúceho. Za vady spôsobené prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba podľa platného práva.

Záruka sa nevzťahuje na:

a) nesprávne použitie výrobku,

b) nesprávne skladovanie,

c) vady, o ktorých bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy informovaný.

 

Postup pri reklamácii:

a) informujte nás o reklamácii vopred telefonicky, e-mailom, či písomne,

b) tovar zašlite ako listovú zásielku alebo balík (nie na dobierku) na našu adresu,

c) do zásielky uveďte dôvod reklamácie a Vašu adresu,

d) priložte kópiu dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru, príslušenstva a dokumentácie. Predávajúci sa zaväzuje, že reklamáciu vybaví čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatiu tovaru od kupujúceho. Kupujúci bude o vybavení reklamácie vyrozumený telefonicky alebo písomne (e-mail, list).

 

XVII. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRÁVNOSŤ ÚDAJOV

Predavajúci upozorňuje, že informácie uvedené na www.topzdravicko.sk sú z časti preberané z tretích strán a môžu teda obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.